Den hermeneutiska cirkeln...

01.12.2014 kl. 09:01

Hoppas att ni haft en trevlig lillajul? Vi närmar oss slutet på denna kurs, men före det så har vi några uppgifter. Jag vill att ni redan nu börjar fundera på ett vetenskapligt problem som ni skall lösa enligt de vetenskapliga metoder som finns att tillgår, men före det så skall ni svara på följande uppgift:

Definiera den hermeneutiska cirkeln! På vilket sätt kan man tillämpa den i vardagligt liv och inom vetenskap?

Denna uppgift vill jag att ni har gjort senast torsdag 4.12!

Lycka till!

Stefan

Kommentarer (8)
Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:
Den hermeneutiska cirkeln
Den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas på två sätt; den första förklarar förhållandet mellan studieobjektet och forskaren; båda personerna är subjektiva varelser som handlar enligt eget tycke. Det andra sättet är att de humana vetenskaperna först utgår från förståelse men sedan med hjälp av tolkning utvecklar förståelsen till det bättre. Cirkeln kan beskrivas som följande: grund förståelsen → tolkning → ny och förbättrad förståelse. Hermeneutik i sig är en lära om tolkning. Enligt ett hermeneutiskt tankesätt är en förutsättning för human- och samhällsvetenskaper att kunskapen först undersökts på ett filosofiskt plan; subjektiviteten måste analyseras och förstås för att vi skall få en god uppfattning och förståelse.

Wilhelm Dilthey (1833-1911) hävdar att humanistiska vetenskaper såsom historia inte skall undersökas utgående från naturvetenskapliga regler och grunder utan forskaren skall lägga sig in i objektets situation och försöka förstå hen utgående från hens perspektiv. Tolkningen av objektet spelar den avgörande rollen och det är den som kan användas i vetenskaper för att få en mera utvecklad kunskap om objektet. Till exempel i historia kan forskaren försöka lägga sig i studieobjektets situation för att försöka få en mera träffsäker kunskap om hen.

På ett vardagligt plan kan en person försöka utveckla sina intryck av en annan person genom att vidare försöka tolka och förstå den andra personens ageranden eller situation och på så vis få en bättre förståelse för den andre personen. Ett annat exempel är att om någon läser om en historisk person så kan hen utveckla sin förståelse av personen genom att försöka sätta sig in i personens situation.
André04.12.14 kl. 13:48
Den hermeneutiska cirkeln är en filosofisk metod som används för att få bättre förståelse för saker. I takt med att forskaren får nya erfarenheter och idéer som sedan leder till ytterligare kunskap, gör att kunskapen bildar en cirkelformation, i vilken man aldrig kan veta "allt" om något, men aldrig heller sakna kunskap.

Den hermeneutiska cirkeln börjar med en ursprunglig förståelse. Ett vardagligt exempel på detta vore t.ex. "Jag vet att Johan gillar mig. Kunskapen att Johan gillar mig har jag fått ifrån mina iakttagelser och upplevelser." Efter den ursprungliga kunskapen kommer tolkningsfasen i den hermeneutiska cirkeln. T.ex. "Eftersom jag vet att Johan gillar mig, satte jag mig bredvid honom i matsalen. Då frågade han om jag vill dricka kaffe med honom. Jag tolkar Johans inbjudning som att han kanske vill vara mer än bara vänner med mig." Tolkningsfasen resulterar i en bättre förståelse, som sedan leder oss tillbaks till början av cirkeln, den ursprungliga kunskapen, men nu med ytterligare kunskap och förståelse om ämnet.

Ett exempel på hur man kan använda hermeneutiska cirkeln inom vetenskapen kunde vara att "individen beter sig konstigt" är vår ursprungliga förståelse. Tolkningsfasen; "Vi börjar undersöka individen och märker att individens endorfinnivåer är låga". Bättre förståelse fasen; "Individen beter sig märkligt för att hen lider av depression".

Den hermeneutiska cirkeln betonar även likheten mellan forskaren och studieobjektet, samt att vi utgående från en förståelse genom tolkning kan nå fram till en mycket bättre förståelse.
Fanny04.12.14 kl. 15:39
Hermeneutik i sig är läran om tolkning, begreppet hermeneutisk cirkel (också kallad hermeneutisk spiral) handlar om samband mellan helhet och delar, och att tolkningar bygger alltid på andra tolkningar. Den hermeneutiska cirkeln syftar på att tolkningar växer fram i cirkulära rörelser mellan individens intuitiva förståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, detta leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i följande tolkningsansatser.

Jag anser att vi använder oss av den hermeneutiska cirkeln dagligen i ett mångfald olika situationer. Vi kan ta som ett vardagligt exempel ett skolmobbningsoffer (Jan) och en ”mobbare”(Bertil) . Jan retas varje dag av Bertil, Jan är förvirrad och har en ofullständig förståelse varför han mobbas. När en dag Jan får höra hur dåliga familjeförhållanden Bertil har och om hans avundsjukhet för Jan får han en annorlunda tolkning av Bertil. Denna tolkning leder till en bättre förståelse. Efter detta borde konflikten kunna lösas, eller så går den ej att lösa. Människor baserar egna tolkningar, insikter och uppfattningar till olika saker på andras tolkningar för att uppnå ett kunskapsbaserat resultat.
Patrik05.12.14 kl. 21:13
Den hermeneutiska cirkeln kan förklaras det sättet att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Det finns fyra olika cirkelstrukturer inom den hermeneutiska cirkeln, helhet-del-cirkeln, subjekt-objekt-cirkeln, HDM-cirkeln och fråga-svar-cirkeln.

Ett exempel på hur den hermeneutiska cirkeln kan tillämpas i praktiken är att man skall förstå den. Först författarens avsikt med texten, vad författaren uttrycker i texten och seden vad texten uttrycker för en bestämd mottagare.

I det dagliga livet kan man jämföra den hermeneutiska cirkeln med lärare-elev. Cirkeln är egentligen mera som en spiral eftersom att den gå åt olika håll, endera går det bra eller så går det dåligt. Detta blir då så att spiralen går endera uppåt eller neråt.
Roikko07.12.14 kl. 22:54
Den hermeneutiska cirkeln är när man upplever eller lär sig små saker/händelser eller detaljer som man kan använda i ett större sammanhang. T.ex i fotboll om någon blockerar din fint på ett sätt. Så minns du hur han gjorde och kan kontra den så du vet hur du ska göra för att undvika att motståndaren att ta bollen. Din personliga förmåga och färdighet ökar genom den här lilla händelsen eller flera.
Om vetenskap stöter på problem eller misstag som får de att tänka om eller förstår något lättare genom ett experiment, så ökar deras förmåga mer och mer.
Kevin11.12.14 kl. 15:08
Det finns olika sätt att tolka och förstå världen. Ett sätt är genom logiska förklaringar och uträkningar, exempelvis att vi räknar matematiska formler med endast ett korrekt svar. För att förstå tingen runtomkring oss använder vi begrepp som har en innebörd, vilket ger oss förståelse för tinget i sig. Utöver detta kan vi förstå orsakssammanhang såsom samhällsfrågor genom att förklara förloppet i till exempel ett presidentval.
Begreppet hermeneutik betyder läran om tolkning. Inom hermeneutiken använder man sig av en metod kallad den hermeneutiska cirkeln. Principen grundar sig på att ens förståelse ökar stegvis genom att sätta den inlärda informationen in i ett sammanhang, vilket leder till att man ser sakerna i ett nytt ljus och förståelsen ökar. Det ger en djupare insikt och förståelse i fenomenet i och med att man tar hänsyn till dess bakgrund och sociala, historiska, eller mänskliga förankring. Cirkeln börjar med en grundförståelse, som leder till tolkning/analys och mynnar ut i en förbättrad förståelse, som sedan kan utvecklas vidare.
I ett vardagligt sammanhang kan man till exempel vakna upp utan att titta på klockan, titta ut genom fönstret och se att det är ljust. Man kan då tolka detta som att det är till exempel förmiddag. Dock om man tittar på klockan, och den visar att klockan är två på eftermiddagen, förnyas ens förståelse.
Inom psykologin används även den hermeneutiska cirkeln när man talar om exempelvis inlärningsmetoder i barndomen.

Jennifer19.12.14 kl. 13:37
vetefan
Isac11.09.18 kl. 13:36
hjohjohjohjo
göran11.09.18 kl. 13:38


Detta är en filosofiblogg för de studerande inom gymnasienätverket Team Nord som har för avsikt att avlägga kurs 3 i filosofi. Kusen kommer att handla om "kunskap och verklighet".
Som handledande lärare kommer Stefan Kula att fungera och förutom gymnasiestuderande önskar jag alla som vill delta i dessa diskussioner att fördomsfritt delta!
Som lärobok kommer vi att använda "Öppna frågor 3" och vi kommer att diskutera verklighet, kunskap och vi kommer dessutom att "göra vetenskap".
Väl mött alla som vill delta!

Senaste kommentarer

11.09, 13:36Den hermeneutiska cirkeln... av Isac
19.12, 13:37Den hermeneutiska cirkeln... av Jennifer
11.12, 15:08Den hermeneutiska cirkeln... av Kevin
07.12, 22:54Den hermeneutiska cirkeln... av Roikko